Ak Vám tovar, ktorý si u nás zaobstaráte a Vám z akéhokoľvek dôvodu nesadne neobávajte sa nám ho vrátiť.

My sme tu pre Vás a radi vyhovieme požiadavkám z Vašej strany.

 Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy:

Právo na odstúpenie od zmluvy 

 

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. 

 Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na našu adresu : A.Molitorisová , Poste restante , 05808 Poprad 8, email:obuvhelle.helle@gmail.com 

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy. Prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči (e-mailom).

 Máte právo po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať. Je možné vrátiť len tovar, ktorý:

1. je v pôvodnom stave,

2. obsahuje všetky pôvodné, originálne štítky a visačky,

3. nejaví známky používania a opotrebenia,

4. je neporušený a nepoškodený,

5. je kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.),

6. je v pôvodnom, nepoškodenom obale, obal nesmie byť prelepovaný. 

 

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

 1, Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy. Náklady za platbu dopravy nehradíme.

 2, Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu.

 3. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

 V súlade so zákonom nemôžete odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

1. služba, ak sa začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

2. tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovar určený osobitne pre jedného objednávateľa, alebo tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

3. ak tovar bol uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

4. Formulár k odstúpeniu od zmluvy Vám bude doručený spolu s objednávkou elektronickou formou. Tento formulár buď vytlačte a pošlite spolu s tovarom, alebo vyplňte elektronicky a zašlite emailom na našu adresu obuvhelle.helle@gmail.com

 

 Vzorový formulár o odstúpení od zmluvy zákona č. 102/2014 Z. z.:

 

Komu: A.Molitorisová, Poste restante, 05808 Poprad

 

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby*: ..............

 

Dátum objednania/dátum prijatia* ..............

 

Číslo objednávky:

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

 

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

 

Číslo účtu spotrebiteľa* alebo adresa spotrebiteľa* pre vrátenie platieb súvisiacich s uzavretím zmluvy:...............

 

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............

 

Dátum ..............

 

* Nehodiace sa prečiarknite.

 

V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať telefonicky na tel čísle 0949203459, alebo emailom.